اولین گفتاردرمانی آنلاین کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران مفهوم عدد- شمارش

 

شمارش

 

 

 

 کامل ترین اصطلاح مطالعه شده مدرسه و درریاضی تغییر درتوزیع روشهاست که بچه ها درطی حل مشکل استفاده می کنند . درطی یادگیری اولیه جمع ، برای مثال ، بچه ها هر دو افزوده را می شمارند. این روش شمارش گاهی بوسیله انگشتان انجام می وشد. روش شمارش انگشتی وگاهی بدون آنها روش شمارش لغوی ، دو روش معمول شمارش استفاده شده که آیا از انگشتان استفاده می کنند شمارش کل نامیده می شود شمارش انگشتی شامل تعیین ارزش افزوده وشمارش بارها ی اضافه شده افزوده کوچکتر است .

 

 

مثل شمارش 3+5 شامل شمارش دو افزوده از یک شروع می شود توسعه توانائی های رویه ای به اصلاحات درک مفهومی بچه ها مربوط است وانتقال تدریجی از استفاده متداول شمارش انگشتی یا کل را منعکس می کند. درهمان زمان با استفاده از متداول شمارش انگشتی یاکل را منعکس می کند . درهمان زمان با استفاده از روشهای شمارش در توسعه حافظه از حقایق اصلی نتیجه می شود . پاسخهای حافظه دراز مدت شکل گرفته از استفاده جریان حل مشکل براساس حافظه حمایت می کند معمولی ترین اینها بازیابی مستقیم حقایق ریاضی است. با بازیابی مستقیم بچه ها جوابی می دهند درحافظه راز مدت با مشکل ارائه شده ارتباط دارد. زمان پرسیدن حل 3+5 تجزیه شامل بازسازی جواب براساس بازیابی جمع جزئی است.

 

 

 

برای مثال ، سوال 7+6 با بازیابی جواب 6+6 واضافه کردن یک به جمع است. استفاده از جریانهای بازیابی بوسیله معیار اطمینان متعادل می شود که استاندارد داخلی ارائه می کند که بچه اطمینانش را درتصحیح جواب بازیابی می سنجد . بچه ها با معیار دقیق تنها جوابهایی بیان می کنند که به طورمعین درست هستند که بچه ها با معیار ملایم هیچ جواب بازیابی را درست بیان نمی کنند. چنانچه روش بالغها (افزاد بزرگ سال ) را مخلوط می کند بچه ها مشکلات را سریعتر حل می کنند زیرا درعمل وقت کمتری برای اجرای هر روش می گیرد تغییر فرایندهای حافظه درحل سریع مشکلات فردی نتیجه می شود وکاهش تقاضاهای حافظه با حل این مشکلات رابطه دارد. با زیابی خود کار پایانی حقایق اساسی وکاهش تقاضاها ی حافظه مشکلات پیچیده تر را حل می کند که مشکلات ساده قرار دارند با آمادگی خطای کمتر

 

ادامه مطلب  بنزتروپین|منتخب ترین مرکزنوروفیدبک در کرج|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳|گفتار توان گستر 09121623463

 

 

 

 

 

 

 

Related posts