عوامل موثردرايجادنارسانويسي# کاردرمانی جامع گوهردشت

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز توانبخشی و گروه درمانی کرج :: 09121623463

 

 

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز توانبخشی و گروه درمانی کرج :: 09121623463
گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز توانبخشی و گروه درمانی کرج 09121623463

 

عوامل موثردرايجادنارسانويسي

 

آسيب مغزي:برخي ازكودكان بعلت كاركردناقص بخشي ازنيمكره چپ مغزكه مربوط به حافظه ديداري كلمات است، بامشكلات نوشتاري روبرو هستند،

 

نقص دركاركردمغز،علت مشخص ندارداماصدمات وارده درحين تولد،ضربه وتصادف و…ممكن است باعث ناهنجاريهاي ديداري گرددكه اين ناهنجاريها،مشكلات نوشتاري رابه دنيال دارد.

 

 پردازش اطلاعات:ميزان توجه،حافظه وتوانايي رمزگشايي ازجمله عواملي محسوب مي شوندكه درگرفتن وتبديل اطلاعات لازم براي نوشتن حائزاهميت است

 

نقص درهريك ازحيطه هاي نامبرده مي تواندباعث ناتواني درنوشتن شود.

 

تاخيررشدي:تاخيردررشدفسمتهاي مختلف دستگاه عصبي مركزي،رشدمهارتهاي نوشتاري راتحت تاثيرقرارمي دهد

 

 نقص ديداري: توانايي بينايي ازجمله پيش نيازهاي مهارتهاي نوشتن محسوب مي شود ؛اگر بينايي كودك ضعيف باشد،عمل نوشتن براي كودك سخت ودرمواقعي عيرممكن مي سازد.

 

 وضيعت نشستن:وضعيت نوشتن فرددرهنگام نوشتن تاثيرزيادي برنحوه عملكردوي دارد.برخي كودكان هنگام نوشتن وضعيت نامناسبي به بدن خود مي دهند وياوضعيت قراردادن كاغذدرجلوي روي فردبصورت نامناسب (خيلي كج يا كاملاعمودي)است درنوشتن مشكلاتي ايجادمي كند.

 

 چپ دستي:دربرخي مواردچپ دستي فردممكن است تبديل به يك عامل درايجاداختلالات نوشتن مي شود

 

.بعنوان مثال زماني كه كودك چپ دست دركنارسايرهمكلاسيهايش مينشينداگردرجاي صحيح(منتهي اليه سمت چپ نيمكت)قرارنگيرد،ممكن است مرتبابه آرنج فردي كه دركنارش نشسته برخوردكندودرنتيجه نوشته اش بصورت درهم وبرهم مي آيد.

 

اختلالات حركتي:كودكان داراي اختلالات نوشتن ممكن است هماهنگي حركتي ضعيفي راازخودنشان ميدهنداين كودكان دراستفاده ازدستهايشان براي فعاليت هايي كه مستلزم تنظيم ظريف حركات است بامشكل مواجه مي شوند.

 

_عوامل محيطي:شرايطي محيطي مانندطبقات اجتماعي،اندازه خانواده،منطقه جغرافيايي،دوزبانه بودن،شيوه هاي فرزندپروري والدين،جوخانواده ،محروميت اقتصادي،سطح تحصيلات والدين وعوامل انگيزشي مي تواندبطوركلي باپيشرفت تحصيلي ودروسي كه برمهارتها نوشتن متكي است،درارتباطند.

 

ادامه مطلب  بهترین مراکز گفتاردرمانی در آذربایجان غربی

_عوامل رفتاري: فزون كنشي،حواس پرتي وبي توجهي ازجمله رفتارهايي است كه باعث بروزمشكلات نوشتاري وياتداوم آن مي گردند

Related posts