سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر ::آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است

سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر ::آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است

 

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

یکی از وظایف  شوراي اسلامي شهر انتخاب شهردار براي مدت چهار سال است

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد

آیا میدانید نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگری و تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

اقدام از انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و همکاری در انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب وام های پيشنهادي شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعایت مقررات مربوطه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعایت مقررات قانونی مربوط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون شهري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات ، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تایيد شوراي شهر باشند برسد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تایيد شوراي شهر باشند برسد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي

 

ادامه مطلب  بهترین کلینیکهای تخصصی مغز و اعصاب l دکتر فلج مغزی و سکته مغزی l قلعه‌گنج

 

سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر کرج ، سیاوش عطایی انتخاب مردم کرج ، سیاوش عطایی تایید شده ، سیاوش عطایی انتخاب شده
سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر کرج ، سیاوش عطایی انتخاب مردم کرج ، سیاوش عطایی تایید شده ، سیاوش عطایی انتخاب شده

Related posts