ارزیابی اولیه رایگان l کلینیک تخصصی l سراب شهر

 

ارزیابی اولیه رایگان l کلینیک تخصصی l سراب  شهر

 

 

 

ادامه مطلب  از ابتدای پیک پنجم تا کنون در جهرم، ۱۳۳ موارد فوت مربوط به بیماران دیابتی و پر فشاری خون بوده است

Related posts