آسپاراژیناز |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترقزلحصارکرج  09121623463

آسپاراژیناز |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترقزلحصارکرج  09121623463

ث تجزیه آسپاراژین به اسید آسپارتیک و آمونیاک می شود. برخی سلولهای بدخیم توانایی تولید آسپاراژین را از دست داده اند لذا از دست دادن منابع برون زاد آسپاراژین منجر به مرگ آنها می شود.

فارماکودینامیک

در تعداد قابل توجهی از بیماران دارای لوسمی حاد ، سلولهای بدخیم برای زنده ماندن نیاز به منابع آسپاراژین برون زاد دارند. سلولهای سالم توانایی سنتز آسپاراژین را دارند و کمتر تحت تاثیر آنزیم آسپاراژیناز قرار می گیرند.

فارماکوکینتیک

آسپاراژیناز به میزان ناچیزی از سد خونی- مغزی عبور می کند. توسط سیستم رتیکولواندوتلیال متابولیزه می شود.
نیمه عمر تزریق وریدی آن 8-30 ساعت و تزریق عضلانی آن 39-49 ساعت می باشد.
23 تا 33 روز بعد از قطع درمان ، دارو دوباره در خون ظاهر می شود.

مقدار مصرف آسپاراژیناز

مقدار معمول برای لوسمی حاد لنفوبلاستیک:
بزرگسالان و کودکان :

جایگزین برای یک نوبت پگ آسپارژاس25000 ، International Units/m2 ، داخل عضلانی ، سه بار در هفته ( دوشنبه/چهارشنبه/جمعه) تا شش نوبت به ازای هر نوبت پگ آسپارژاس.
مقدار معمول برای لوسمی حاد لنفوسیستیک:
کودکان :

مقدار 6000 IU/m2 /day بصورت عضلانی در روزهای 28،25،22،19،16،13،10،7،4 درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون استفاده می شود.
بزرگسالان: مقدار 200 IU/kg/day ، داخل وریدی بمدت 28 روز استفاده می شود.

هشدارها

1-در بیماران دارای التهاب پانکراس شدید یا خونریزی دهنده همراه با درد شکمی بیش از 72 ساعت و غلظت آمیناز 2 برابر حداکثر محدوده نرمال و یا بیش از آن ، درمان با داروی آسپاراژیناز قطع گردد. التهاب پانکراس شدید منع مصرف برای ادامه درمان می باشد و درمان با دارو باید برای همیشه قطع شود.
2-غلظت گلوکز را قبل از شروع درمان و بصورت دوره ای حین درمان با آسپاراژیناز اندازه گیری نمایید. در صورت لزوم انسولین تجویز گردد.
3-در صورت بروز حوادث ترومبوتیک یا خونریزی دهنده مصرف آسپاراژیناز موقتا تا رفع علائم قطع گردد. در صورت برطرف شدن می تواند درمان ادامه یابد.

نکات قابل توصیه

1-با توجه به احتمال بروز واکنش حساسیتی مفرط به آسپاراژیناز قبل از اولین تجویز و مواقعی که یک هفته یا بیشتر بین دو تزریق فاصله باشد ، انجام آزمون داخل جلدی توصیه می شود.
2-در صورت نیاز به مصرف داروی نسخه ای و یا بدون نسخه بصورت همزمان با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی آسپاراژیناز

تراستوزوماب

 

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر ۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر ۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلها

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر ۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلایل

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی باهنر

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی کشتزار

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۸

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۱۰

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۱۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سعیدی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فجر۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میرخانی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی ولی عصر

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی ولی عصر جنوبی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی نسترن ۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی نسترن ۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی مهر

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سعدی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی بنفشه

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۲۰

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سنبل۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سنبل۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی هادی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فرجی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سنبل ۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۷

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فجر۱۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میلاد ۹

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میلاد ۱۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی کمال زاده

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فاطمیه

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فجر ۱۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فهمیده

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلستان۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلستان ۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلستان ۷

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی جهان آرا

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی تعاون

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی ۳۰ متری صنعت کاران

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی صنعت کاران

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان ۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۷

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان بهشتی

 

Related posts